Copyright © 2016 INOMA COMP, s.r.o.  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: inomacomp@inomacomp.cz
TELEKOMUNIKAČNÍ DISPEČERSKÁ TECHNIKA
GDPR
Zpracování osobních údajů Informační povinnost provozovatele dle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona o ochraně osobních údajů. I. Provozovatel osobních údajů  Společnost INOMA COMP, s.r.o. se sídlem ul. Kulkova 948/1, 61400 Brno, Česká republika, IČO: 26886421 zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 43486 zpracovává vaše osobní údaje, určuje jak, za jakým účelem a jak dlouho budou osobní údaje zpracované a archivované.  Prohlašujeme, že jako Provozovatel osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou České republiky, především zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. A to zejména: plníme informační povinnost ještě před začátkem zpracování vašich osobních údajů budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu (především oprávněný zájem, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo vámi udělený souhlas) poskytneme vám plnou součinnost a podporu při uplatňování vašich práv dle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR na ochranu vašich osobních údajů budeme v maximálně možné míře využívat všechny nám známé a dostupné technologie. Přijali jsme, udržujeme a vylepšujeme opatření, která mají zamezit zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů II. Dotknuté osoby Okruh dotknutých osob: fyzická osoba - podnikatel, statutární zástupce právnické osoby, zaměstnanci nebo jiné osoby pověřené těmito fyzickými a právnickými osobami, se kterými uzavíráme smluvní vztah. III. Rozsah získaných a zpracovaných osobních údajů Jméno a příjmení, titul, pracovní zařazení nebo funkce, adresa pracoviště, e-mailová adresa, telefonní a faxové číslo, v případě, pokud je smluvní stranou fyzická osoba - podnikatel, i jeho datum narození. IV. Účel zpracování osobních údajů 1. Prodej zboží, poskytování služeb a plnění smluv Vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů, e-mail, telefon, korespondenční adresa, případně pracovní pozice a oddělení nutně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání zboží a služeb). 2. Účetnictví Pokud jste náš zákazník, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nutně potřebujeme, jelikož máme ze zákona povinnost vystavovat, evidovat a archivovat daňové doklady. 3. Marketing - poskytování informací Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, název společnosti a pracovní pozice) využíváme za účelem přímého marketingu a informování vás o novinkách. Provádíme to z důvodu oprávněného zájmu, kterým je právo podnikat.  V. Doba uchovávání osobních údajů Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu, i po jeho skončení: - Údaje, které obsahují smlouvy dokud neuplyne promlčecí lhůta pohledávek plynoucí nebo související se smlouvou (minimálně 10 roků ode dne ukončení platnosti smlouvy).- Za účely vyplývající nebo související s legislativou, především předpisy týkající se uchovávání účetní dokumentace, vystavených faktur ap. - Dokumenty týkající se ručení a reklamací jsou uchovávány 1 rok po uplynutí termínu ručení, záruky, nebo zúčtování reklamace. VI. Příjemci osobních údajů S Vašimi osobními údaji přijdou do styku osoby pracující ve společnosti, osoba pověřená vedením účetnictví, případně pověření zaměstnanci společnosti ve smyslu interní směrnice Provozovatele. Vaše osobní údaje mohou být odevzdány (zpřístupněny) jiným subjektům:- subjektům, které poskytují poštovní nebo kurýrní služby- bankám - za účelem vrácení neoprávněných plateb- státním orgánům nebo jiným oprávněným subjektům na základě platné legislativy, za účely - splnění zákonných povinností, které máme (finanční úřad, soudy ap.)- subjektům, které nám poskytují různé služby: právní, účetnictví, auditorské, finanční nebo poradenské. VII. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobných údajů V souvislosti s ochranou osobních údajů máte: Právo na informace - plníme už tímto samotným dokumentem. Právo na přístup - můžete nás vyzvat na poskytnutí informací, jaké osobní údaje o vás uchováváme a proč. Odpovíme Vám v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dní. Právo na opravu - můžete nás vyzvat na doplnění nebo změnu vašich údajů. Právo na vymazání (být zapomenut) - na požádání vymažeme ty vaše osobní údaje, které nejsme povinni archivovat na základě jiných právních základů (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a pod.). Právo na obmezení zpracování - v případě, že nechcete vymazat všechny údaje, ale chcete jen omezit jejich rozsah nebo účelem zpracování nebo i dobu uchování. Právo vznést námitku vůči zpracování údajů - v některých případech můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i bez vašeho souhlasu na základě našeho tzv. oprávněného zájmu. Vy máte právo vznést vůči tomuto námitku. Právo na přenosnost - máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli provozovateli a máte právo přenést tyto osobní údajů dalšímu provozovateli. Právo na stížnost - pokud máte pocit, že s vašimi osobními údaji nenakládáme dle zákona, můžete podat stížnost přímo nám nebo příslušnému kontrolnímu úřadu na ochranu osobných údajů, kterým je v ČR Úřad na ochranu osobních údajů České republiky. Práva v souladu s GDPR si Dotčená osoba může uplatnit u Provozovatele e-mailem na adrese HYPERLINK "mailto:inomacomp@inomacomp.cz" inomacomp@inomacomp.cz nebo v listinné formě poštou na adrese sídla společnosti INOMA COMP, s.r.o.